Serologie

Antistof bepalingen in bloed/serum maar ook in liquor bieden een goede mogelijkheid om een infectieziekte indirect (soms vroeg maar meestal tijdens de convalescentie fase) aan te tonen. De betrouwbaarheid van serologisch onderzoek wordt als vanzelfsprekend bepaald door de snelheid en functionaliteit van het immuunsysteem waarmee op een infectieus agens wordt gereageerd. Afhankelijk van het micro-organisme en de tijd tussen 1ste ziektedag en bloedafname kan volstaan worden met een enkel monster (veelal serum).

Bij acute ziekte is meestal een vervolgserum geïndiceerd. Afhankelijk van het micro-organisme en de reactiviteit van het immuun systeem kan de optimale periode tussen eerste en vervolgserum variëren van 10 dagen tot 3 maanden. Klinische (ziektebeeld en duur) en epidemiologische gegevens zijn mede hierom van groot belang voor efficiënt diagnostisch onderzoek en voor betrouwbare interpretatie van de resultate. Voor antigeen bepalingen kan doorgaans worden volstaan met een enkelvoudig monster.

Serum, plasma en liquor kunnen bij kamertemperatuur of in de koelkast worden bewaard.

Neem voor onderzoek dat niet is opgenomen in dit overzicht contact op met de arts-microbioloog, om te overleggen over de mogelijkheid tot uitvoeren van het onderzoek en eventuele speciale verzendcondities van materialen.

* De bepaling met een asterisk wordt uitgevoerd door een extern laboratorium. Voor wat betreft de uitvoering, valt deze test niet onder onze accreditatie.

Micro-organisme Amoebiasis
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Zie Entamoeba histolytica.
Micro-organisme Bartonella henselae
Bepaling IgM
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Veroorzaker Kattenkrabziekte. Antilichaamdetectie. Zo mogelijk ook pus inzenden (PCR).
Micro-organisme Bordetella pertussis
Bepaling IgA, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Antilichamen meestal pas aantoonbaar 2-3 weken na eerste symptomen. Binnen deze periode heeft moleculaire detectie (PCR) op een nasopharynxuitstrijk de voorkeur.
Micro-organisme Borrelia burgdorferi
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Ter confirmatie wordt een immunoblot verricht.
Micro-organisme Brucella
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Zowel CBR als agglutinatiereactie wordt uitgevoerd.
Micro-organisme Campylobacter jejuni
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Alleen geïndiceerd bij reactieve arthritis en Guillain Barré na doorgemaakte intestinale infectie.
Micro-organisme Chlamydia trachomatis
Bepaling IgA, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Alleen geïndiceerd bij verdenking op secundaire infertiliteit. Bij verdenking actieve infectie uitstrijk (bij vrouwen) of urine (bij mannen) voor moleculaire detectie (PCR) insturen.
Micro-organisme Chlamydia spp.
Bepaling IgA, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Verwekker van atypische pneumonie, na vogelcontact. Bij verdenking actieve infectie respiratoir tevens sputum insturen voor moleculaire detectie (PCR).
Micro-organisme Corynebacterium diphteriae
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Alleen voor detectie van antistoffen na vaccinatie.
Micro-organisme Cryptococcen
Bepaling Antigeen
Materiaal Serum of liquor
Interpretatie / opmerkingen Naast liquor ook stolbloed inzenden voor antigeendetectie.
Micro-organisme Cysticercose
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Blaaswormstadium van Taenia solium.
Micro-organisme Cytomegalovirus (CMV)
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Positieve IgM wordt altijd geconfirmeerd met IgG aviditeit.
Micro-organisme Coxiella burnetii (Q-koorts)
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Positieve serologie wordt bevestigd met PCR.
Micro-organisme Dengue virus
Bepaling IgM, IgG, NS1-antigeen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Maakt onderscheid tussen doorgemaakte en/of actieve infectie.
Micro-organisme Echinococcose
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Geïndiceerd bij verdenking op infectie met Echinococcus granulosus of E. multilocularis.
Micro-organisme Entamoeba histolytica
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Geïndiceerd bij verdenking extra-intestinale amoebiasis (leverabces).
Micro-organisme Epstein Barr virus
Bepaling Heterofiele antistoffen, VCA IgM, IgG, EBV NA IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Voor juiste interpretatie worden naast de Paul-Bunnell ook altijd antistoffen tegen viraal capside antigeen (VCA IgM en IgG) en nucleair antigeen (EBNA IgG) bepaald.
Micro-organisme Humaan immunodeficientie virus (HIV)
Bepaling Gelijktijdige meting Ig en antigeen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Screeningstest op HIV-antistoffen. Bij positieve bevinding confirmatie middels immunoblot en solitaire antigeen (HIV p24) bepaling.
Micro-organisme Histoplasma capsulatum
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Bij verdenking systemische infectie of pneumonie.
Micro-organisme Helicobacter pylori
Bepaling IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Hoge titer past bij actieve infectie; titer daling over 3-6 maanden past bij effectieve eradicatie.
Micro-organisme Hepatitis A virus (HAV)
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Bij onderzoek vermelden: na vaccinatie of verdenking infectie; IgM bewijzend voor actieve infectie. IgG beschermend na vaccinatie of doorgemaakte infectie.
Micro-organisme Hepatitis B virus (HBV)
Bepaling HBsAg, Anti-HBc IgM en IgG, anti-HBs, HBeAg, Anti-Hbe
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Bij onderzoek vermelden: na vaccinatie of verdenking infectie; IgM bewijzend voor actieve infectie. IgG beschermend na vaccinatie of doorgemaakte infectie.
Micro-organisme Hepatitis C virus (HCV)
Bepaling IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Kan aspecifiek zijn; confirmatie middels immunoblot of PCR altijd geïndiceerd.
Micro-organisme HTLV-1
Bepaling IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Zeldzame bloed-overdraagbare aandoening. Veroorzaakt T-cel leukemie.
Micro-organisme Herpes simplex virus (HSV)
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Differentiatie tussen HSV type 1 en 2 mogelijk middels specifieke bepaling van IgG tegen type 2. IgG antistoffen beschermend tegen reïnfectie, echter niet tegen reactivering.
Micro-organisme Influenza virus A/B
Bepaling IgA, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Eenmalig hoge IgA titer of IgG titerstijging duiden op actieve infectie.
Micro-organisme Leishmaniasis
Bepaling Antigeen, DNA, IgG
Materiaal Serum, EDTA, beenmerg
Interpretatie / opmerkingen Bij verdenking op viscerale of mucocutane leishmaniasis. Materiaal mag niet gecentrifugeerd worden (graag vermelden op formulier).
Micro-organisme Leptospirae
Bepaling Antistoffen tegen diverse leptospiren species
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Bij verdenking op ziekte van Weil of melkerskoorts.
Micro-organisme Legionella pneumophila
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Hoge titer en/of titer stijging passen bij actieve of recente infectie.
Micro-organisme Listeria monocytogenes
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Bij spontane abortus.
Micro-organisme Mazelen virus
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen IgM duidt op recente of actieve infectie. IgG (na vaccinatie) is beschermend.
Micro-organisme Mycoplasma pneumoniae
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Hoge titer en/of titer stijging passen bij actieve of recente infectie. Positieve IgG zonder IgM duidt op doorgemaakte infectie.
Micro-organisme Parvovirus B19
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen IgM duidt op recente of actieve infectie. IgG antistoffen zijn beschermend.
Micro-organisme Rabiës (hondsdolheid)
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Alleen geïndiceerd ter controle na vaccinatie.
Micro-organisme Rickettsia conorii
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen IgM duidt op actieve of recente infectie.
Micro-organisme Rubella virus
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen IgM kan duiden op actieve of recente infectie; aspecifieke reactie niet uit te sluiten, met name in zwangerschap. Bij verdenking recent rubella contact en/of exantheem is vervolgserum altijd geïndiceerd. Positieve IgG (>15 IE/ml) na vaccinatie is beschermend.
Micro-organisme Schistosomiasis
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Detectie genus-specifieke antilichamen.
Micro-organisme Streptococcen
Bepaling Anti-streptolysine titer (AST), Anti-Dnase B
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Bij ernstige infecties door hemolytische streptococcen van groep A, C en G. Testen worden in combinatie uitgevoerd.
Micro-organisme Strongyloides stercoralis
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Bij immuungecompromiteerde patiënten
Micro-organisme Taenia solium
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Alleen nuttig bij mogelijke (neuro)cysticercose.
Micro-organisme Toxocara
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Bij verdenking visceraal-larva-migrans syndroom of bij oculaire larva migrans. Aan te bevelen bij elke onbegrepen eosinofilie bij kinderen.
Micro-organisme Treponema pallidum
Bepaling TP IgG, VDRL, RPR, Blot
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Bij een positieve treponema antistof test worden automatisch de VDRL en RPR test uitgevoerd.
Micro-organisme Trichinella spiralis
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Serologie al positief bij de eerste klinische symptomen van trichinose.
Micro-organisme Varicella zoster virus (VZV)
Bepaling IgM, IgG
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Solitaire IgM duidt op actieve infectie; in verband met kruisreactiviteit met HSV samen met HSV IgG en IgM uitgevoerd. Na infectie blijven IgG antistoffen levenslang aantoonbaar. IgG antistoffen zijn beschermend tegen reinfecties maar niet tegen reactivering.
Micro-organisme Yersinia enterocolitica
Bepaling Antistoffen
Materiaal Serum
Interpretatie / opmerkingen Detectie antilichaamrespons tegen serotype 3 en 9.