Privacyverklaring Streeklab Haarlem

Om een zo goed mogelijk onderzoeksresultaat te verkrijgen en om het juiste advies te kunnen geven, hebben wij persoonsgegevens van u en over uw gezondheid nodig. Wij ontvangen deze gegevens via de aanvrager van het onderzoek. Dit kan uw huisarts zijn, uw medisch specialist of een andere zorgverlener. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alleen personen die betrokken zijn bij uw behandeling mogen deze gegevens inzien. Ook mogen zorgverleners niet zomaar informatie doorgeven. Dat mag alleen met uw toestemming.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van het leveren van medische microbiologische zorg. In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. U kunt hiertoe een bericht sturen naar  fg@streeklabhaarlem.nl. Algemene informatie over privacybescherming en de rechten die u heeft is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we

Het Streeklab Haarlem bewaart in haar Laboratorium Informatie Systeem (LIS) de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Gegevens over uw behandelaar(s)
 • Informatie over het afgenomen materiaal
 • Klinische gegevens
 • Onderzoeksresultaten
 • Consulten aan behandelaars

Voor alle medewerkers van het Streeklab Haarlem geldt dat zij uw gegevens alleen mogen inzien voor zover dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Doel van het verzamelen

Het Streeklab Haarlem verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het verrichten van diagnostiek op gebied van infectieziekten.
 2. Geven van advies met betrekking tot diagnostiek, antibiotica en infectiepreventie.
 3. Statistisch en wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en de behandeling van infectieziekten te verbeteren en bij te dragen aan het voorkomen van infectieziekten.

Om gebruik te mogen maken van uw persoonsgegevens is uw toestemming vereist. U kunt toestemming verlenen:

 • Via aanvragers
  Als een aanvrager onderzoek aanvraagt bij het Streeklab Haarlem is hij/zij verantwoordelijk voor het regelen van uw toestemming. Het Streeklab Haarlem gaat ervan uit dat de toestemming gegeven is voor de ontvangen aanvragen.
 • Via MijnDoc.nu
  U kunt zelf uw toestemming vastleggen via MijnDoc.nu. Via deze site is het ook mogelijk om de gegeven toestemming weer in te trekken. Voor meer informatie over MijnDoc.nu klikt u hier.
 • Expliciet aan het Streeklab Haarlem
  Als uw persoonsgegevens nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek waarvoor expliciete toestemming vereist is. Het Streeklab Haarlem neemt in dit geval contact met u op of verzoekt uw huisarts om contact met u op te nemen.

Het Streeklab Haarlem werkt samen met enkele partijen waarmee gegevens worden uitgewisseld. Een overzicht hiervan vindt u hieronder. Uw gegevens worden uitgewisseld na toestemming van u of bij verplichting van de wet.

Aanvragers (huisarts, medisch specialist of andere zorgverleners)
Onderzoeksresultaten en eventuele adviezen voor uw behandeling worden aan de aanvragers van het onderzoek verstrekt. De aanvrager is verantwoordelijk voor het regelen van uw toestemming. Het Streeklab Haarlem gaat er dan ook van uit dat deze toestemming is gegeven voor de aanvragen die zij ontvangt.

Ziektekostenverzekeraars
Alleen gegevens die nodig zijn om de onderzoekskosten vergoed te krijgen, worden aan de ziektekostenverzekeraars verstrekt. Zij kunnen niet uw medische gegevens raadplegen.

Bevoegde autoriteiten
Het Streeklab Haarlem is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vermoeden van een besmettelijke ziekte waarvoor een meldingsplicht geldt.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Streeklab Haarlem is het kenniscentrum voor infectieziekten, infectiepreventie en microbiologische diagnostiek voor de regio Kennemerland en omstreken. Dit betekent dat wij deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek volgens de daarop toepasselijke wetgeving. Indien nodig, wordt hiervoor uw (aanvullende) toestemming gevraagd. Als u deze toestemming niet geeft worden uw gegevens niet voor dit doel verwerkt.

De wetgever staat toe dat in bepaalde gevallen patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden gebruikt mogen worden  zonder dat hiervoor uw toestemming nodig is. Dit mag alleen als het noodzakelijk is om deze gegevens te gebruiken, het onderzoek een algemeen belang dient, het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. Ook moeten er voldoende maatregelen zijn getroffen om te garanderen dat het  risico op schending van uw privacy zo klein mogelijk is. Wij vragen u in dergelijke gevallen niet om toestemming voor het verstrekken van uw gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Wij dragen er in dat geval wel zorg voor dat wordt voorkomen dat de gegevens naar u herleidbaar zijn door codering of pseudonimisering.

Bezwaar tegen gebruik van gegevens of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

Als u niet wilt dat uw gegevens of lichaamsmateriaal worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek kunt u daartegen bezwaar aantekenen door invullen van dit bezwaarformulier. U kunt het uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier inzenden naar Streeklaboratorium Haarlem, t.a.v. Kwaliteitsdienst, antwoordnummer 1622 2000 VC Haarlem. Ook kunt u dit geprinte, ingevulde en ondertekende formulier inscannen en mailen naar fg@streeklabhaarlem.nl. Wij nemen dit vervolgens op in ons het laboratorium informatiesysteem. Uw gegevens worden dan niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of wettelijke verplichting waaraan het Streeklab moet voldoen.

Het Streeklab Haarlem bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of de daarmee verenigbare doelen, waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Gegevens uit onderzoeksaanvragen worden gedurende 20 jaar bewaard. Als het nodig is voor het leveren van goede diagnostiek kan het voorkomen dat uw gegevens langer worden bewaard.

Uw gegevens worden opgeslagen in ons Laboratorium Informatie Systeem (LIS). Bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons, daarom is ons LIS adequaat beveiligd. Wij hanteren beheersprocedures om de gegevens nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om ervoor te zorgen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Uw rechten

In onderstaand overzicht ziet u een korte beschrijving van de rechten die u heeft ten aanzien van de gegevens die wij van u opslaan en verwerken. Uitgebreide informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u op afspraak bij ons langskomen om in te zien welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan naar het e-mailadres fg@streeklabhaarlem.nl. Ook kunt u per post uw verzoek doen, dit kan naar Streeklaboratorium Haarlem, t.a.v. Kwaliteitsdienst, antwoordnummer 1622 2000 VC Haarlem. Vervolgens nemen wij contact met u op.

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die in ons LIS zijn opgeslagen als digitaal bestand te ontvangen, om deze aan een andere instanties door te kunnen sturen. Als u gebruik wilt maken van dit recht kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan naar het e-mailadres fg@streeklabhaarlem.nl. Ook kunt u per post uw verzoek doen, dit kan naar Streeklaboratorium Haarlem, t.a.v. kwaliteitsdienst, antwoordnummer 1622 2000 VC Haarlem. 

 

U heeft het recht om uw laboratoriumresultaten en adviezen te laten verbeteren, aanvullen, of verwijderen als deze feitelijk niet juist zijn. Aan dit recht zijn wel voorwaarden verbonden. Dit recht is bijvoorbeeld niet van toepassing in het geval dat onderzoeksresultaten en/of adviezen van algemeen belang zijn voor de volksgezondheid. Wilt u gebruikmaken van dit recht? Dan kunt u hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan naar het e-mailadres fg@streeklabhaarlem.nl. Ook kunt u per post uw verzoek doen, dit kan naar Streeklaboratorium Haarlem, t.a.v. Kwaliteitsdienst, antwoordnummer 1622 2000 VC Haarlem. 

 

In een aantal gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens die van u zijn geregistreerd te laten wissen. In de wet heet dit het “recht op vergetelheid”. Voorbeelden van situaties waarbij u van dit recht gebruik kunt maken, zijn:

 • het Streeklab Haarlem heeft uw gegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of waarvoor deze worden verwerkt;
 • u heeft uw toestemmingsrecht ingetrokken;
 • de wettelijke termijn voor het bewaren is verstreken;
 • de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Als u gebruikt wilt maken van dit recht kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan naar het e-mailadres fg@streeklabhaarlem.nl. Ook kunt u per post uw verzoek doen, dit kan naar Streeklaboratorium Haarlem, t.a.v. Kwaliteitsdienst, antwoordnummer 1622 2000 VC Haarlem. 

N.B. Gedurende de periode die wij nodig hebben om te controleren of het recht op vergetelheid van toepassing is, kunt u gebruik maken van het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit betekent dat de gegevens wel opgeslagen blijven in ons systeem, maar dat ze alleen onder bepaalde omstandigheden mogen worden verwerkt.

In een aantal gevallen heeft u recht op beperking van het verwerken van uw gegevens. Dit betekent dat de gegevens wel opgeslagen blijven in ons systeem, maar dat er verder geen verrichtingen meer op mogen worden uitgevoerd. Wanneer wij weer verwerkingen willen gaan uitvoeren is dit slechts mogelijk in de volgende situaties:

 • u geeft (opnieuw) toestemming;
 • ter bescherming van de rechten van een persoon;
 • er zijn gewichtige redenen van algemeen belang;
 • het Streeklab Haarlem heeft hiervoor toestemming gekregen van de rechter.

Als u gebruik wilt maken van het recht op beperking kunt u schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan naar het e-mailadres fg@streeklabhaarlem.nl. Ook kunt u per post uw verzoek doen, dit kan naar Streeklaboratorium Haarlem, t.a.v. Kwaliteitsdienst, antwoordnummer 1622 2000 VC Haarlem. 

U kunt uw toestemming intrekken via uw behandelaar, via de website MijnDoc.nu of door schriftelijk een verzoek in te dienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan naar het e-mailadres fg@streeklabhaarlem.nl. Ook kunt u per post uw verzoek doen, dit kan naar Streeklaboratorium Haarlem, t.a.v. Kwaliteitsdienst, antwoordnummer 1622 2000 VC Haarlem. Dit hangt af van de manier waarop u uw toestemming gegeven heeft. Zie hiervoor het kopje ‘toestemming’.

Als u van menig bent dat het Streeklab Haarlem afwijkt van hetgeen is opgenomen in deze privacyverklaring, of als u andere redenen heeft om aan te nemen dat de AVG en de Wbp niet correct worden uitgevoerd, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van het Streeklab Haarlem. Als dit niet leidt tot een acceptabel resultaat heeft u de volgende mogelijkheden:

 • u kunt gebruikmaken van de klachtenprocedure van het Streeklab Haarlem.  Zie het onderdeel Klachtenprocedure op onze website;
 • u kunt een melding indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website

Via de website van Streeklab Haarlem worden ongevraagd geen persoonlijke gegevens verzameld. De website biedt de mogelijkheid om te reageren, bijvoorbeeld informatie aan te vragen of een vraag te stellen. Als u reageert zal Streeklab Haarlem uiteraard enkele gegevens van u verwerken (uw naam en e-mailadres of uw adres) om uw verzoek te beantwoorden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw apparatuur (bijvoorbeeld uw computer of tablet) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw apparatuur op te slaan. Op deze website worden analystische en functionele cookies gebruikt:

1. Analytische cookies:

Streeklab Haarlem gebruikt analytische cookies om met behulp van de software van een derde partij, Google Analytics, te kunnen meten hoeveel bezoekers op de website komen en welke informatie het meest geraadpleegd wordt. De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van de bezoekers.

2. Functionele cookies:

Streeklab Haarlem gebruikt functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld, het onthouden van informatie over verschillende webpagina’s) en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van onze website kan worden geoptimaliseerd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.

U kunt eerst via de cookie-instellingen aangeven of u wilt dat Streeklab Haarlem analytische cookies kan plaatsen. Daarna kunt u steeds door middel van het wijzigingen van uw browser aangegeven dat u niet langer wilt dat er cookies op uw apparatuur worden geplaatst. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser).