Suggesties ter verbetering:
Het Streeklab Haarlem staat open voor suggesties van aanvragers en patiënten om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt uw suggesties aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar servicedesk@streeklabhaarlem.nl.

Klachten:
Alle medewerkers die in het Streeklab Haarlem werken zetten zich naar beste kunnen in. Vergissingen en fouten kunnen echter ook in ons laboratorium voorkomen. Als u een klacht heeft kunt u dit via het versturen van een e-mail aan klacht@streeklabhaarlem.nl aan ons kenbaar maken. Hieronder treft u een korte samenvatting van onze klachtenprocedure aan.

Doel van de klachtenprocedure is:

  • bieden van een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten van klanten;
  • het zo mogelijk bevorderen van een herstel van de vertrouwensrelatie tussen klant en het Streeklab Haarlem;
  • een bijdrage leveren aan de kwaliteit door herhaling te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren.

Klant

Een natuurlijke persoon die zorg vraagt of aan wie zorg wordt verleend. (definitie afkomstig uit de “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg”), vertaald naar het Streeklab Haarlem: patiënt of organisatie voor wie door het Streeklab Haarlem diagnostiek is/wordt verricht.Een klant kan vertegenwoordigd worden door een wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid en/of wilsonbekwaamheid.

Klacht

Een formele schriftelijke (of elektronische melding) van ontevredenheid over: het functioneren van de diagnostiek of de kwaliteitsborging van het Streeklab Haarlem; het professioneel functioneren van een medewerker/medewerkers.

Klachtencommissie

Commissie die om bemiddeling kan worden verzocht bij de behandeling van de klacht in het geval dat de directie van het Streeklab Haarlem en de klager niet tot een bevredigende oplossing van de klacht komen. Het Streeklab Haarlem maakt, in voorkomende gevallen, gebruik van de klachtencommissie van het Spaarne Gasthuis.

Geschillencommissie

Een door de minister erkende commissie, die tot taak heeft geschillen te beslechten als, ook na bemiddeling door de klachtencommissie, geen overeenstemming kan worden bereikt met de klager. Het initiatief tot inschakelen van de geschillencommissie ligt bij de klager. Het Streeklab Haarlem is aangesloten bij “De Geschillencommissie Zorg Algemeen”.