Algemene voorwaarden van de Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

 1. Definities

1.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Streeklab Haarlem”: de Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland;
“Opdrachtgever”: de partij met wie Streeklab Haarlem een overeenkomst sluit;
“Opdracht”: iedere overeenkomst, waarbij Streeklab Haarlem zich jegens één of meer Opdrachtgevers verbindt om werkzaamheden te verrichten en/of diensten te leveren.

 1. Toepasselijkheid en wijziging van deze algemene voorwaarden

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Streeklab Haarlem alsmede op alle Opdrachten.

2.2.  De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op iedere Opdracht die daarna met Streeklab Haarlem wordt gesloten.

2.3   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden tussen partijen slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4   De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Streeklab Haarlem uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5   Bij Opdrachten die langer dan één jaar duren, behoudt Streeklab Haarlem zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen in dat geval dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan de Opdrachtgever in werking treden, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk en op redelijke gronden bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden.

 1. Aanbiedingen en offertes

3.1   Alle aanbiedingen en offertes van Streeklab Haarlem zijn vrijblijvend.

3.2   Indien Opdrachtgever een aanbod van Streeklab Haarlem heeft aanvaard, heeft Streeklab Haarlem desalniettemin het recht om het aanbod uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen.

3.3   Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen die in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten worden vermeld in euro’s, exclusief BTW en exclusief (reis)kosten.

3.4   Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, kan een eenmaal tot stand gekomen Opdracht door Opdrachtgever niet meer worden geannuleerd of opgezegd.

 

 1. Uitvoering van de Opdracht

4.1   Alle werkzaamheden die door Streeklab Haarlem worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Streeklab Haarlem zal zich ervoor inspannen om de Opdracht op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn uit te voeren. Overeengekomen termijnen zijn echter niet fataal. Overschrijding geeft de Opdrachtgever geen recht de Opdracht te ontbinden of schadevergoeding te eisen.

4.2   Streeklab Haarlem bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de Opdracht wordt uitgevoerd. Zij heeft het recht de uit de Opdracht voortvloeiende werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. In dat geval zullen deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op de door deze derden verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten.

 1. Facturen en betaling

5.1   Tenzij partijen anders overeenkomen, zal Streeklab Haarlem maandelijks aan Opdrachtgever factureren.

5.2   Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, dienen de door Streeklab Haarlem gefactureerde bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van Streeklab Haarlem.

5.3   Opdrachtgever is niet bevoegd om betaling van de door haar verschuldigde bedragen op te schorten of de door haar verschuldigde bedragen te verrekenen.

5.4   Indien het door Streeklab Haarlem gefactureerde bedrag niet binnen de in artikellid 5.2 bedoelde termijn op de rekening van Streeklab Haarlem staat bijgeschreven, heeft Streeklab Haarlem jegens Opdrachtgever recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente, te vermeerderen met een boeterente van 0,5 % per maand over het verschuldigde factuurbedrag. Daarnaast heeft Streeklab Haarlem recht op vergoeding van alle redelijke kosten die zij, zowel in als buiten rechte, in verband met de incassering van haar vordering maakt.

5.5   Streeklab Haarlem is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever voorafgaande zekerheidsstelling dan wel (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling te eisen, aan welke eis volledig door Opdrachtgever dient te zijn voldaan alvorens Streeklab Haarlem gehouden is om (verder) te presteren.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

6.1   Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid van de aan Streeklab Haarlem ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, alsmede voor de veiligheid van ter beschikking gestelde (monster)materialen en de deugdelijkheid van hun verpakking. Alle relevante informatie omtrent eventuele gevaarlijke eigenschappen van de ter beschikking gestelde materialen en de terzake in acht te nemen veiligheidsvoorschriften zal tijdig (dat wil zeggen: voorafgaand aan de terbeschikkingstelling) door Opdrachtgever aan Streeklab Haarlem worden verstrekt.

6.2   Opdrachtgever staat ervoor in dat indien werknemers van Streeklab Haarlem en/of door Streeklab Haarlem ingeschakelde derden op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie werkzaamheden verrichten, de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, welzijn en veiligheid ten aanzien van die werknemers en/of derden in acht zal worden genomen.

6.3   Opdrachtgever vrijwaart Streeklab Haarlem tegen iedere eventuele vordering van derden tot vergoeding van de door hen geleden schade, die op welke wijze dan ook verband houdt met de door Streeklab Haarlem (althans door haar ingeschakelde derden) verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten.

6.4   Fouten of vertragingen in de nakoming die ontstaan doordat Opdrachtgever niet volledig haar verplichtingen uit dit artikel voldoet, kunnen niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Streeklab Haarlem.

 

 1. Geheimhouding

7.1   Streeklab Haarlem en Opdrachtgever zullen ieder geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van de Opdracht in hun bezit komt en zij zullen die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de Opdracht.

7.2   De in het voorgaande artikellid genoemde geheimhoudingsverplichting geldt niet indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijk informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk de andere partij van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.

 1. Overmacht

8.1   In geval van overmacht is Streeklab Haarlem bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en op te blijven schorten, zolang de overmachtsituatie voortduurt. Opdrachtgever is niet eerder dan nadat die overmachtsituatie twee maanden heeft voortgeduurd bevoegd om de Opdracht te ontbinden.

 1. Aansprakelijkheid

9.1   Op Streeklab Haarlem rust een inspanningsverplichting om de Opdracht naar behoren na te komen.

9.2   Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Streeklab Haarlem niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, dient zij Streeklab Haarlem daarvan binnen bekwame tijd – en in elk geval binnen 14 dagen – nadat zij de desbetreffende tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan zij zich niet langer op die tekortkoming kan beroepen.

9.3   Opdrachtgever is gehouden om Streeklab Haarlem medewerking te verlenen aan ieder door haar gewenst onderzoek naar een vermeende tekortkoming, en om haar in staat te stellen om die tekortkoming binnen een redelijke termijn te verhelpen.

9.4   Indien Streeklab Haarlem toerekenbaar niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, is zij aansprakelijk voor de door Opdrachtgever als gevolg daarvan geleden directe schade, mits (i) de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in de artikelleden 9.2 en 9.3 heeft gehandeld en (ii) de betreffende tekortkoming door Streeklab Haarlem niet binnen een redelijke termijn is verholpen.

9.5   Iedere aansprakelijkheid van Streeklab Haarlem voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in ieder geval worden begrepen schade door bedrijfsstagnatie, geleden verlies, gederfde winst of aansprakelijkheid jegens derden, wordt uitgesloten.

9.6   De omvang van iedere aansprakelijkheid van Streeklab Haarlem is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden, waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bij een Opdracht die langer duurt dan zes maanden bedraagt de genoemde factuurwaarde ten hoogste hetgeen Streeklab Haarlem in de zes maanden voorafgaand aan de in artikel 9.1 bedoelde toerekenbare tekortkoming in de nakoming ter zake van de betreffende Opdracht aan Opdrachtgever heeft gefactureerd.

9.7   De in dit artikel 9 opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt ook, indien Streeklab Haarlem uit anderen hoofde dan uit overeenkomst door Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld.

 

 1. Verwerking (persoons)gegevens, privacy en meldingsplichten

 

10.1  Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Streeklab Haarlem opgedragen werkzaamheden rechtmatig zijn en garandeert dat hij (door hem te verstrekken en/of te ontvangen) (persoons)gegevens zal verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (“WGBO”) en de Wet publieke gezondheid.

10.2  Opdrachtgever garandeert dat hij alleen (persoons)gegevens over een betrokkene (waaronder over diens gezondheid en/of diens lichaamsmateriaal) verstrekt c.q. laat verstrekken aan Streeklab Haarlem indien en voor zover Opdrachtgever ten behoeve van Streeklab Haarlem toestemming als bedoeld in de AVG respectievelijk de WGBO heeft verkregen voor het verwerken van deze (persoons)gegevens door Streeklab Haarlem van een dergelijke betrokkene heeft verkregen.

10.3  Opdrachtgever garandeert dat (eventueel) door het Streeklab Haarlem te verstrekken c.q terug te koppelen (persoons)gegevens, waaronder onderzoeksresultaten, alleen door personen (waaronder eventuele door Opdrachtgever aangewezen contactpersonen ten aanzien van diagnostiek) worden verwerkt, daaronder begrepen ontvangst en inzage, die daartoe op grond van toepasselijke wet- en regelgeving (daaronder begrepen de AVG en de WGBO) zijn gerechtigd.

10.4 Opdrachtgever garandeert dat hij betrokkenen wiens (persoons)gegevens zullen worden verstrekt aan Streeklab Haarlem in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot de AVG en WGBO, heeft geïnformeerd c.q. heeft laten informeren over hun (privacy)rechten en de onderhavige verwerkingsactiviteiten.

10.5 Op eerste verzoek van Streeklab Haarlem zal Opdrachtgever onverwijld en onvoorwaardelijk aantonen dat hij in voorkomend geval aan de in dit artikel genoemde garanties heeft voldaan.

10.6  Op eerste verzoek van Streeklab Haarlem zal Opdrachtgever onverwijld en onvoorwaardelijk alle medewerking verlenen en alle (persoons)gegevens verstrekken aan Streeklab Haarlem om ervoor te zorgen dat Streeklab Haarlem kan voldoen aan zijn verplichtingen op grond van toepasselijke wet- en regelgeving (daaronder begrepen de AVG, WGBO en de Wet publieke gezondheid), waaronder, maar niet beperkt tot, op haar rustende (wettelijke) meldingsplichten.

10.7  Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor en zal Streeklab Haarlem volledig vrijwaren tegen enige schade of nadeel als gevolg van enige aanspraak van derden, waaronder (boetes van) toezichthoudende autoriteiten, voortvloeiende uit of verband houdende met enige schending en/of niet-nakoming van zijn verplichtingen en garanties op grond van dit artikel.

 

 1. Ontbinding

11.1  Ieder der partijen is gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij hierdoor schadeplichtig wordt jegens de wederpartij, indien:

 • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • aan de andere partij surseance van betaling wordt verleend; of
 • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd.

11.2  In geval van ontbinding zal al hetgeen Opdrachtgever aan Streeklab Haarlem verschuldigd is, terstond opeisbaar worden.

 1. Toepasselijk recht

12.1  Op alle aanbiedingen, offertes en Opdrachten (inclusief deze algemene voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.

 1. Geschillen

13.1  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of de aanbiedingen, offertes en Opdrachten waarop zij van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41227351.