Meldingsplichtige ziekten

Inleiding
De meldingsplicht schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD spoort de bron van de infectie op, en gaat na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte.
Goede infectieziektebestrijding begint met een snelle melding. Alleen zo kan de overheid adequate maatregelen nemen. Denk aan bron- of contactopsporing, vaccinatie en/of antibioticaprofylaxe, voorlichting aan zorgverleners en/of mensen die een risico lopen op besmetting, het instellen van hygiënemaatregelen of een beroepsverbod, het weren van besmettelijke leerlingen van scholen of kinderdagverblijven en in uiterste gevallen isolatie van besmettelijke patiënten of quarantaine van contacten.

Infectieziekten zijn meldingsplichtig als ten minste aan 1 van 4 onderstaande criteria wordt voldaan:

  • De infectieziekte komt voort uit een open bron waartegen de omgeving zich niet of moeilijk kan beschermen. Gezien de aard en besmettelijkheid van de ziekte moeten, al dan niet dwingend opgelegde, maatregelen getroffen worden om verspreiding van de ziekte te voorkomen;
  • De melding is onmisbaar voor preventie en bestrijding en kan niet op een andere op een andere manier verkregen kan worden;
  • Gegevens zijn van belang om afgeleide risico’s voor de bredere populatie tijdig te signaleren, zoals het falen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma;
  • De infectieziekte heeft mogelijk internationale consequenties en moet worden gemeld aan de Wereld Gezondheidsorganisatie volgens de Internationale Gezondheidsregels.

 

Welke infectieziekten moeten worden gemeld?

De meldingsplichtige ziekten worden ingericht in de volgende categoriën:
Groep A
Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening.
Dit geldt voor:

- MERS-coronavirus
- Pokken
- Polio
- Severe acute respiratory syndrome (SARS)
- Virale hemorragische koorts

Groep B1
Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod op beroepsuitoefening. Dit geldt voor: 

- Humane infectie met dierlijk influenzavirus
- Difterie
- Pest
- Rabiës
- Tuberculose

Groep B2
Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod op beroepsuitoefening. Dit geldt voor:

- Buiktyfus (typhoid fever)
- Cholera
- Hepatitis A (recent opgelopen)
- Hepatitis B (recent opgelopen)
- Hepatitis C (recent opgelopen)
- Kinkhoest
- Mazelen
- Paratyfus
- Rubella
- Shigellose
- Shigatoxineproducerende Escherichia coli/ enterohemorragische Escherichia coli-infectie (STEC)
- Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
- Voedselinfectie voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron

Groep C
Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden.
Melding en persoonsgegevens zijn nodig om de inzet van vrijwilligers/te adviseren maatregelen rondom de patiënt of anderen in de gemeenschap mogelijk te maken. Dit geldt voor:

- Antrax
- Bof
- Botulisme
- Brucellose
- Chikungunya (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius, Saba)
- Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (klassieke)
- Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (variant)
- Dengue (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius, Saba)
- Gele koorts
- Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
- Hantavirusinfectie
- Legionellose
- Leptospirose
- Listeriose
- Malaria
- Meningokokkenziekte
- MRSA-infectie (clusters buiten het ziekenhuis)
- Invasieve pneumokokkenziekte bij kinderen t/m 5 jaar
- Psittacose
- Q-koorts
- Tetanus
- Trichinose
- West-Nile virus

 

Op welke wijze vindt melding plaats?
Artsen, hoofden van laboratoria en hoofden van instellingen melden de meldingsplichtige infectieziekte. Ook als het laboratorium heeft gemeld, heeft de aanvragend/ontvangend arts meldingsplicht en vice versa. De ‘dubbele’ melding van zowel behandelaar als laboratorium voorkomt dat belangrijke signalen te laat worden opgemerkt. Melding dient te geschieden bij de arts-infectieziektebestrijding van de GGD in uw werkgebied.

Verdere informatie
- Folder met betrekking tot meldingsplichtige ziekten, uitgegeven door het RIVM
- Uitgebreide, actuele informatie over het melden van ziekten op de website van het RIVM.

Go To Top